Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, streda 14. 4. 2021
sneženie 3 °C 0 °C
sneženie, dosť čerstvý severný vietor
vietorS, 5.52m/s
tlak1019hPa
vlhkosť97%
sneženie7.67mm

Navigácia

Obsah

Materská škola Petrovany č.275, 082 53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školský poriadok materskej školy v Petrovanoch

2015/2016

 

 

Vypracovala :  .....................................................

Mgr.Monika Jankovičová

riaditeľka školy

 

 

dátum vypracovania:20.6.2015

 

 

Prerokovaný v rade školy dňa:  22.6.2015

Prerokovaný na pedagogickej rade: 28.8.2015

Vydaný : 2.9.2015   pod číslo : III

 

 

                                                                 Petrovany 2015

Obsah

1 Charakteristika školy. 4

2 Prevádzka MŠ. 4

3 Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do materskej školy. 6

3.1 Prijímanie na predprimárne vzdelávanie. 6

3.2 Dochádzka detí do materskej školy. 7

3.3 Ukončenie dochádzky dieťaťa do MŠ. 8

3.4Úhrada poplatkov za dochádzku. 9

4 Vnútorná organizácia materskej školy. 10

4.1 Organizácia tried a vekové zloženie. 10

4.2 schádzanie, rozchádzanie a preberanie detí 10

4.3 Styk s rodičmi 11

4.4 Organizácia v šatni 12

4.5 Organizácia v sociálnom zariadení 12

4.6 Organizácia pri podávaní jedla. 13

4.7 Pobyt detí vonku. 14

4.8 Organizácia počas popoludňajšieho spánku. 14

4.9 Výchovno vzdelávacia a krúžková činnosť. 15

5 Starostlivosť o hygienu, zdravie a bezpečnosť detí 16

6 Ochrana osobného majetku. 18

 

 

 

 

 

 

Školský poriadok materskej školy je vypracovaný v zmysle:

-zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní,

-  vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 o materských školách,

- zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a

doplnení niektorých zákonov,

-           vyhlášky 121/1994 Z.z. o zriaďovaní, činnosti a prevádzke zariadení školského

stravovania,

- POP MŠ SR,

- Pracovného poriadku Materskej školy Petrovany,

- Zákonom 377/2004 o ochrane nefajčiarov a o zmene doplnení niektorých zákonov

a platnej legislatívy s prihliadnutím na podmienky materskej školy Petrovany č.275, 08253

 

 

 

 

 

 

 

Derogačná klauzula:  Vydaním nového školského poriadku č. II. sa ruší predchádzajúci školský poriadok zo všetkými jeho prílohami.

 

 

 

 

1 Charakteristika školy

     Materská škola v Petrovanoch č.275 je štátnym zariadením, ktorého zriaďovateľom je obec Petrovany. Je  umiestneným v samostatnom objekte, ktorého vlastník je obec. Súčasťou objektu je školský dvor, futbalové mini ihrisko s umelým trávnikom a školská záhrada s preliezačkami, ktoré však už nevyhovujú normám EÚ, šmýkačkami a pieskoviskami. Materská škola sa nachádza na prvom a druhom podlaží. Pozostáva z dvoch tried s  improvizovane oddelenými spálňami, šatne detí, zborovne i riaditeľne, ktoré slúžia ako a šatňa učiteliek zároveň, kuchyne, delenému skladu, ktorý slúži škole i školskej .  Sklad na druhom podlaží slúži ŠJ i MŠ, sklad na prvom podlaží slúži MŠ. Sociálne zariadenia pre zamestnancov a deti  sa nachádzajú na oboch  podlažiach. V triedach sú improvizovane oddelené spálne. Materská škola má dve triedy. Poskytuje celodennú výchovnú a vzdelávaciu starostlivosť deťom spravidla od 3 do 6 rokov a deťom s odkladom povinnej školskej dochádzky, kde v zmysle zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov, podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie.

 

2 Prevádzka MŠ

     Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch, v dobe od 6:30 do 16:30 hod. Za odomknutie a uzamknutie budovy školy, je zodpovedný prevádzkový pracovník /školníčka/. Rodičia dodržiavajú stanovený čas prevádzky MŠ a zbytočne sa nezdržiavajú na chodbách.

Riaditeľka školy : Mgr.Monika Jankovičová

Konzultačné hodiny : denne od 11:00 do 12:00 hod., mimo priamej práce s deťmi a po dohode podľa potreby rodičov.

Vedúca ŠJ: Marta Krivá

Konzultačné hodiny : utorok, štvrtok, piatok od 8:00 h – 12:00 h a  pri výbere stravného.

Materská škola je školou, ktorá poskytuje vzdelávanie  podľa § 59 ods.1 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov deťom od troch do šiestich rokov jeho veku, výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov  a dopĺňa rodinnú výchovu o výchovno - vzdelávaciu činnosť, zameranú na rozvoj osobnosti dieťaťa. Predprimárne vzdelávanie je uskutočňované podľa Školského vzdelávacieho programu ,,Lienka“ vychádzajúca zo Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0, ktoré je zamerané na všestranný a harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa s orientáciou na environmentálnu výchovu. Zabezpečované je kvalifikovanými učiteľkami, ktoré zodpovedajú za bezpečnosť a zdravie dieťaťa počas pobytu detí v škole.

       Materiálne vybavenie MŠ je na primeranej úrovni v súlade s potrebami a finančnými možnosťami. Obohacujeme inventár o inovačné učebné pomôcky a vybavenie zohľadňujúce vzdelávacie, bezpečnostné, motivačné a estetické požiadavky. Výsledkom je zakúpenie interaktívnej techniky do jednej triedy. Druhá trieda je vybavení interaktívnou technikou vďaka zapojeniu sa do projektu Elektronizácie škôl.

 

Prevádzka počas jarných a zimných prázdnin

      Počas jarných a zimných prázdnin je prevádzka MŠ riadne otvorená. Povinnosťou rodiča je, informovať učiteľky v príslušnej triede v tomto období či ich dieťa bude navštevovať MŠ, ak nie je nutné ho vopred odhlásiť. Ak v tomto období je počet deti na 10 a viac, prevádzka je celodenná. Pri počte 6 detí je prevádzka MŠ poldenná a rodičia sa riadia podľa pokynu riaditeľa školy. Pri nižšom počte detí je prevádzka MŠ zatvorená a pedagogický zamestnanci vykonávajú náhradnú prácu, ktorú im určí riaditeľ školy, alebo zriaďovateľ MŠ.

Letná prevádzka MŠ

     Vyhláška 306/2008 v neskorších zmenách 308/2009.

Prevádzka Materskej školy sa končí dňom ukončenia školského roka, v príslušnom kalendárnom roku. Každoročne je prevádzka školy v čase letných prázdnin spravidla prerušená na 6 až 8 týždňov, ak zriaďovateľ neurčí inak. V tomto období vykonávajú prevádzkoví zamestnanci veľké upratovanie a dezinfekciu priestorov, pedagogickí a ostatní zamestnanci čerpajú náhradné voľno a dovolenku podľa plánu dovoleniek. Ak zamestnaný rodičia prejavia záujem o predlženie prevádzky v čase letných prázdnin, svoju žiadosť nadnesú osobne riaditeľke školy do konca marca a to z dôvodu zabezpečenia prevádzky MŠ a čerpania dovoleniek zamestnancov. Aby sa uskutočnila letná prevádzka je potrený minimálny počet deti na celodennú prevádzku 10, na poldennú 6 detí. Za pobyt dieťaťa v MŠ počas letnej prevádzky je rodič povinný uhradiť stanovenú sumu, ktorú určí po dohode zriaďovateľ spolu z riaditeľkou školy za každý deň plus stravné, ktoré sa vyberá vopred do určeného termínu. V prípade, že dieťa je prihlásené na letnú prevádzku a z nejakého dôvodu ju nebude navštevovať finančné prostriedky sa späť nevracajú.

 V čase prerušenia prevádzky majú deti možnosť navštevovať náhradnú materskú školu.

 

3 Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do materskej školy

3.1 Prijímanie na predprimárne vzdelávanie

       Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,

ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného

lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a

prevencie.[1]Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľovi materskej školy spravidla do 15. apríla. Rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok je zverejnené po dohode so

zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 15.

februára do 15. marca. Riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania

detí do materskej školy.1

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou

školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

 Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Ak sa dieťa zadaptuje v materskej škole, môže dieťa po dohode zákonného zástupcu s riaditeľom pravidelne navštevovať materskú školu v dohodnutom čase.

Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa, alebo sa vyskytnutí iných nepredvídateľných okolností môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy maximálne na 1 rok, alebo jej ukončení.

O prijatí dieťaťa so zdravotným postihnutím rozhoduje riaditeľ materskej školy po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, vyjadrením príslušného odborného lekára.

Dieťa môže byť prijaté na predprimárne vzdelávanie v priebehu školského roka, ak to umožňuje kapacita materskej školy.

 

3.2 Dochádzka detí do materskej školy

       Rodič privádza dieťa do MŠ do 8:00 h. a prevezme spravidla po 15:00 h.

V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne rodič čas jeho príchodu ( odchodu) a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh činnosti ostatných detí (napr:. neobmedzil pobyt vonku a pod ).

Ak rodič vie, že sa s dieťaťom nestihne do MŠ dostaviť do 8:00 h,vopred upovedomí telefonicky jeho meškanie. V inom prípade dieťa po 8:00 hod. do MŠ neprevezmeme.

Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť, ak zistí, že jeho zdravotný

stav nie je vhodný na prijatie dieťaťa do MŠ.[2]( napríklad príznaky ochorenia, pedikulóza iné). Učiteľky majú zákaz podávať deťom lieky . Môžu sa podávať len v akútnych prípadoch, / ak dieťa trpí alergiou, kde je nevyhnuté daný liek podať,/ a opodstatnených prípadoch so súhlasom riaditeľky školy. V takomto prípade rodič preberá plnú zodpovednosť za prípadné následky.

Neprítomnosť dieťaťa  oznámi rodič vopred,alebo najneskôr do 14 pracovných dní oznámi rodič dôvod a predpokladaný čas neprítomnosti dieťaťa.[3]

Ak je neprítomnosť dlhšia ako 30 po sebe idúcich dní, oznámi riaditeľke dôvod neprítomnosti, pričom pri opätovnom nástupe dieťaťa do MŠ predloží lekárske potvrdenie.

Pri absencii dieťaťa viac ako 3 dni z dôvodu choroby je rodič povinný doniesť lekárske

potvrdenie, v ostatných prípadoch čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia.

Ak rodič do 14 dní neoznámi dôvod neprítomnosti dieťaťa, alebo opakovane poruší

školský poriadok školy, riaditeľ po predchádzajúcom upozornení rodiča, môže rozhodnúť o

vylúčení dieťaťa z MŠ.

V prípade výskytu pedikulózy bude dieťa okamžite vylúčené z kolektívu. Na vyžiadanie

učiteľky je rodič povinný doniesť potvrdenie od lekára.

V prípade výskytu chrípkovej epidémie po súhlase RÚVZ je možné prerušiť prevádzku

materskej školy.[4]

 

3.3 Ukončenie dochádzky dieťaťa do MŠ

      Riaditeľ materskej školy, môže ukončiť dochádzku dieťaťa:

      -     pri opakovanom porušovaní školského poriadku,

  •  ak svojim konaním a správaním obmedzuje práva ostatných detí zúčastňujúcich sa na

výchovno – vzdelávacom procese v materskej škole Petrovany a nedodržiava ustanovenia §144 ods.4 zákona 245/ 2008 o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov.[5] V týchto prípadoch môže riaditeľka školy dané incidenty prerokovať aj s radou školy.

V nasledujúcich prípadoch nemusí využiť poradenstvo prerokovania rady školy:

  • ak rodič neoznámi závažnú zmenu zdravotného stavu dieťaťa,
  •  ak dieťa riadne ukončilo školskú dochádzku v materskej škole a obdŕžalo osvedčenie

o absolvovaní predprimárneho vzdelávania,[6]

  • ak došlo k zmene zdravotného stavu dieťaťa môže riaditeľka školy predčasne ukončiť,

alebo prerušiť dochádzku dieťaťa do materskej školy.

 

3.4 Úhrada poplatkov za dochádzku

     Rodičia sú povinní v zmysle § 28 odsek 3 za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej

obcou prispievať na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa

príspevok, výšku ktorého určí zriaďovateľ VZN.[7]Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

 Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa podľa § 28 ods.7

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa,

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin , alebo bola prerušená

prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v

týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

O odpustenie poplatku je potrebné požiadať písomne najneskôr do 3 dní od nástupu dieťaťa do materskej školy.

Rodičia sú povinní uhradiť príspevok na stravovanie dieťaťa osobne v  stanovenom termíne, ktorý určí na vedúca školskej jedálne v danom mesiaci. 

4 Vnútorná organizácia materskej školy

4.1 Organizácia tried a vekové zloženie

 

  

V Materskej škole Petrovany sú deti do tried zadeľované spravidla podľa veku do dvoch tried:

Veková kategória detí : 5-6 ročných je sústredená v 2.triede - ,,Včielky“,

                                              3-4 ročné deti sú sústredené v 1.triede ,,Motýle“

V 1. triede  začína prevádzka od 6:30 do 16:30 hod.

V 2.triede  začína prevádzka od 7:30 do 16:00 hod.

 

4.2 Schádzanie, rozchádzanie a preberanie detí

     V čase od 6:30 hod. do 7:30 hod. sa deti schádzajú v  1. triede. Od 7:30 hod. sa začína prevádzka v 2.triede . Spravidla do16:00 sú deti vo vlastných triedach, od 16:00 si rodičia môžu deti prevziať z 1. triedy .Dieťa si rodič prevezme osobne, alebo písomne splnomocní blízku osobu, ktorá je učiteľkám známa. Ak si rodič opakovane t.j. 2 x bez neohlásenia neprevezme dieťa do16:30 hodiny, porušuje školský poriadok a dieťaťu môže byť ukončená dochádzka.

      V prípade zníženého stavu detí počas školského roka a prázdnin je organizácia školy prispôsobená počtu navštevujúcich detí, ktorú riaditeľka oznámi rodičom na výveske týždeň pred začatím tejto prevádzky.

Preberanie detí

Rodičia si pri vstupe do MŠ vždy očistí obuv a dbá tak na čistou a hygienu prostredia materskej školy. K personálu materskej školy sa správajú slušne a úctivo. Dieťa od rodičov preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po odovzdanie zákonnému zástupcovi resp. inej splnomocnenej osobe, alebo pedagógovi s ktorým sa v práci strieda.  Odovzdávanie dieťaťa sa uskutočňuje v priestoroch na to určených. Ak dieťa nenavštevuje školu dlhšie ako 3 dni za sebou z dôvodu choroby, zákonný zástupca je povinný predložiť doklad o zdravotnom stave dieťaťa od detského lekára.[8]

Ak dôvodom neprítomnosti nie je ochorenie stačí predložiť čestné prehlásenie o bezinfekčnosti.

Učiteľka denne prevádza ranný filter.

Učiteľky a rodičia sa vzájomne informujú o dieťati. Rodič je povinný nahlásiť akúkoľvek zmenu v zdravotnom stave dieťaťa, alebo o neobvyklých zmenách v správaní sa dieťaťa pri odovzdávaní triednej učiteľke / modriny, buchnutie, úrazy z domova či iné .../

V prípade podozrenia z ochorenia dieťa učiteľka prevzatie dieťaťa môže odmietnuť, ak sa ochorenie prejaví počas dňa učiteľka po zabezpečení ostatných detí telefonicky (alebo iným spôsobom) informuje rodiča. Dieťa je po dobu príchodu rodiča izolované od ostatných detí. Rodič je povinný čo najskôr si dieťaťa z MŠ prevziať a zbytočne nepredlžovať jeho pobyt v MŠ.

Ak dieťa odchádza z MŠ dopoludnia, rodič je povinný počkať na dieťa vo vstupnej chodbe. Dieťa mu odovzdá pedagogický pracovník, alebo iná poverená osoba MŠ.

Preberanie detí medzi učiteľkami sa uskutočňuje písomne na základe aktuálneho zoznamu

detí s podpisom preberajúcej a odovzdávajúcej učiteľky resp. zodpovednej osoby.

 

4.3 Styk s rodičmi

     Je uskutočňovaný individuálne pri príchode a odchode detí zo zariadenia, taktiež formou  triednych aktívov, oznamov v šatni, telefonicky či mailom.

Zamestnanci školy sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o deťoch. Nepodávajú informácie žiadnym cudzím osobám.[9]Telefónne čísla rodičov, budú použité len v prípade rýchleho kontaktu /náhle ochorenie dieťaťa, úraz a iné/.

 

4.4 Organizácia v šatni

     Do šatne majú prístup rodičia, ktorí po vstupe do budovy MŠ udržiavajú poriadok.

Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú rodičia v spolupráci s učiteľkami deti

k samostatnosti a poriadkumilovnosti.

Za poriadok v skrinkách zodpovedá rodič a učiteľky, za estetizáciu šatne zodpovedajú učiteľky MŠ, za hygienu a uzamknutie vchodu určený prevádzkový zamestnanec.

 Hlavný vchod sa spravidla uzatvára o 8:00 hod. Každý pedagogický zamestnanec má k dispozícií kľúče od hlavného vchodu a od bráničky areálu školy.

 Rodič resp. zodpovedná osoba odovzdá a preberie dieťa osobne od službukonajúcej

učiteľky.

 

4.5 Organizácia v sociálnom zariadení

     Všetky triedy majú spoločné sociálne zariadenie. Každé dieťa má svoj uterák, hrebeň,  zubnú kefku a pohár, všetko označené menom (značkou).

Za pravidelnú výmenu uterákov, suchú podlahu a hygienu umyvárne zodpovedá určený

prevádzkový zamestnanec / školníčka/.

 Deti sa v umyvárni zdržujú len za prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí základným

hygienickým návykom a sebaobsluhe.

Učiteľka dbá na to, aby deti šetrili mydlom a vodou pri umývaní rúk.

Za celkovú organizáciu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržanie

príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá

službukonajúca učiteľka a personál.

 

 

 

4.6 Organizácia pri podávaní jedla

Denný poriadok je prispôsobený podmienkam školy v jednotlivých triedach tak, aby mohli byť plnené úlohy a rešpektované požiadavky psychohygieny.

Jedlo sa deťom podáva v triedach v presne stanovenom čase:

Desiata: 1.Trieda  : 9:00

               2. Trieda  : 9:05

Obed:    1.Trieda  : 11:30

               2.Trieda  :  11:35

Olovrant: 1.Trieda  : 14:30

                  2.Trieda  : 14:35

Dospelí : učiteľky  : 11:30 – 11:50 na triedach

prevádzkové pracovníčky : 12:15 – 12:45 v ŠJ

       Za dodržiavanie časového harmonogramu, kvalitu a predpísané množstvo stravy, ako jej pestrosť , hygienu a kultúru stolovania či pitný režim zodpovedá vedúca školskej jedálne.[10] Zabezpečuje tiež zisťovanie počtu stravníkov. Za čistotu stolov po jedle, za čistotu podlahy a jej stav zodpovedá prevádzkový pracovník  /školníčka/. Za prípravu servisu k podávaniu olovrantu, obedu a desiaty zodpovedá   kuchárka a vedúca školskej jedálne.

     Za organizáciu a výchovný proces počas stravovania zodpovedá riaditeľka školy, učiteľky a vedúca školskej jedálne. Počas jedla učiteľka nenásilne usmerňuje dieťa, podľa želania rodičov prikrmuje. Spravidla 2. - 4.ročné deti používajú pri jedle lyžičku, 4 - 5 ročné lyžičku aj vidličku ( od polroka podľa zváženia príbor ) a 5. -6. ročné deti používajú kompletný príbor. Učiteľka deti nenúti jesť, nechutenstvo konzultuje so zákonným zástupcom.

     Neodporúča sa prinášať vlastnú stravu pre dieťa, resp. jej donášku konzultovať s triednou učiteľkou a vedúcou školskej jedálne, len ak dieťa má špeciálnu diétu. Deťom, ktoré navštevujú MŠ od včasných ranných hodín môžu rodičia priniesť raňajky v podobe priemyselne balených potravín / jogurt, rožok, žemľa, lupačka/, nie však sladkosti!

Deti majú prísny zákaz nosiť si do MŠ  žuvačky, sladkosti a sladké nápoje. Konzumácia stravy deťmi v priestoroch mimo školskej jedálne je neprípustná!

 

4.7 Pobyt detí vonku

      Počas pobytu detí vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú organizovanú činnosť, ktorá je plánovaná s konkrétnym miestom pobytu. Venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky MŠ. Deti sa v pieskovisku striedajú podľa tak, aby ich počet neohrozoval  ich bezpečnosť počas hry.

 Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 21 detí od štyroch do

piatich rokov, alebo 22 detí starších ako päť rokov. S deťmi mladšími ako 3 roky, s deťmi vo veku od troch do štyroch rokov a s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa vychádzka uskutočňuje vždy za prítomnosti dvoch zamestnancov.[11]

Mimo areál školy využívajú reflexné prvky. Na výlety a exkurzie mimo školy s využitím dopravy, deti môžu ísť len s písomným súhlasom zákonného zástupcu.[12]

 V letných mesiacoch je nutné pri pobyte vonku dodržiavať pitný režim detí a dospelých. Pitný režim zabezpečuje vedúca školskej jedálne, zároveň je každá trieda vybavená nádobou na  vodu a  deti si vodu majú možnosťtiež nabrať z vodovodu v kúpeľni do vlastného pohára. Za čistotu pohárov zodpovedá triedny učiteľ a školníčka. Učiteľka vyzýva deti k dodržiavaniu pitného režimu.

 

4.8 Organizácia počas popoludňajšieho spánku

     Počas popoludňajšieho oddychu v spálni dbá učiteľka na primerané oblečenie detí( pyžamo).

Zabezpečí pravidelné vetranie spálne, ktoré neohrozí zdravie detí. Vetranie zabezpečuje taktiež aj prevádzkový zamestnanec /školníčka/.

 Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú

potrebu spánku. Deti staršej vekovej kategórie môžu mať v druhom polroku skrátený interval spánku, pokiaľ nebudú rušiť deti mladšej vekovej kategórie.

 O školskú posteľnú bielizeň, jej pranie a údržbu sa starajú rodičia 1x mesačne, pyžamo deťom menia jedenkrát za dva týždne.

 

4.9 Výchovno vzdelávacia a krúžková činnosť

DENNÝ PORIADOK  - Prehľad o usporiadaní denných činností v materskej škole.

      Výchovná a vzdelávacia činnosť v materskej škole pozostáva z ustálených organizačných foriem. V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa predškolského veku uspokojujú rozmanité potreby a záujmy. Od 6,30 h sa realizuje na triedach schádzanie detí, hrové činnosti ( skupinové, individuálne), edukačné aktivity v malých a veľkých skupinách, pohybové a relaxačné cvičenia; 8,45 h- 9,00 h hygiena, desiata; po desiate sa v triedach realizujú hrové činnosti vychádzajúcej zo záujmu detí a edukačné aktivity, ktorými sa plnia špecifické ciele Školského vzdelávacieho programu s určenými cieľmi a podľa vekových kategórií, vychádzajúce z týždenného zamerania každej triedy; 10,30 h - hygiena, príprava na pobyt vonku, vychádzka so získaním poznatkov o okolí, prírode, doprave, pobyt vonku, hry na školskom dvore (pohybové hry, hry so spevom, využitie záhradného náradia, pieskovísk, hry s hračkami, voľné hry); 11,15 – 12,00 príprava na obed, obed, príprava na odpočinok, odpočinok realizovaný podľa vekových kategórií a individuálnych potrieb jednotlivých detí v triedach. V triedach predškolákov postupné skracovanie popoludňajšieho odpočinku; 14,30 – 15,45 hygiena, olovrant.  Záujmové činnosti detí vychádzajúce z poznatkov a aktivít realizovaných v dopoludňajších hodinách, doplnené o nové aktivity s možnosťou individuálneho prístupu učiteľky, konzultácie s rodičmi a odchod detí domov; 16,30 – kontrola priestorov budovy, okien, malá údržba chodieb, uzamykanie budovy .Tento univerzálny rozpis denných činností je mierne upravený v každej vekovej kategórií.

      Pohybové a relaxačné cvičenia sa realizujú v priestoroch na to určených, v triede a vonku. Staršia veková skupina sa prezlieka do cvičného úboru.

Edukačné aktivity sa realizujú v triedach, v ktorých učiteľka dbá na bezpečnosť a psychohygieny. Nebezpečné predmety a poškodené hračky z prostredia triedy ihneď odstráni.

     Krúžková činnosť pre deti je prerušená vzhľadom na rozsiahlu rekonštrukciu budovy MŠ a nedostatku priestorov.

V záujme jednotného výchovného pôsobenia na deti učiteľky spolupracujú so zákonnými

 zástupcami detí:

 a)informáciami na triednych aktívoch,

      b)   prostredníctvom násteniek a oznamov,

      c) prípadne individuálne ústne, alebo písomne.

 

5 Starostlivosť o hygienu, zdravie a bezpečnosť detí

     V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí zamestnanci školy sa riadia záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom 245/2008 o výchove a vzdelávaní § 152 a vyhláškou č.308/2009 o materských školách §7.

Materská škola je pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou

a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb povinná:

a) prihliadať na základné fyziologické potreby detí,

b) vytvárať podmienky na zdravý vývin dieťaťa a na predchádzanie sociálno-patologickým

javom,

c) zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí,

d) poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí,

e) viesť evidenciu školských úrazov detí, ku ktorým prišlo počas výchovno-vzdelávacieho

procesu a pri činnostiach organizovaných školou; pri vzniku školského úrazu vyhotoviť

záznam o školskom úraze .

 Ďalej sa riadi zákonom 311/2001 Z. z. Zákonník práce, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných zákonom č. 165/2002 Z. z., zákonom č. 408/2002 Z. z., zákonom č. 413/2002 Z. z. a zákonom č. 210/2003 Z. z., zákonom 124/2006 Z. z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Školským poriadkom, Pracovným poriadkom a Organizačným poriadkom, zákonom 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, Občianskym zákonníkom §422, internými pokynmi VZN, ako aj pokynmi riaditeľky školy, ako aj ostatnými právnymi normami vyplývajúcimi z pracovného pomeru a zákona 245/2008 školský zákon. Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch školy a ochranu zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkové zamestnankyne a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne.

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učiteľky povinné zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno- patologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade oprávneného podozrenia z fyzického, alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy a centrom výchovnej a psychologickej prevencie, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru. V prípade akútneho prenosného ochorenia dieťaťa zabezpečiť dočasný dohľad, izoláciu od ostatných detí a po zabezpečení ostatných detí bez meškania informovať zákonného zástupcu .[13]

V prípade úrazu poskytnúť prvú pomoc a konzultovať s lekárom.  Oznámenie o úraze podá rodičovi učiteľka, pri ktorej sa úraz stal a zaeviduje ho u riaditeľky školy hneď po ošetrení dieťaťa. V priestoroch školy a školského areálu je prísny zákaz požívať alkoholické nápoje a iné psychotropné látky. Pri vzniku školského úrazu, ktorý podlieha registrácii postupujú zamestnanci podľa Metodického usmernenia č./2009-R z 11. februára 2009.

V celej budove a areálu  MŠ je prísny zákaz fajčenia.[14]

Ak si dieťa zákonný zástupca prevezme na školskom dvore, škola už neručí za jeho bezpečnosť a neodporúča ostávať počas prítomnosti ostatných detí naďalej na školskom dvore z bezpečnostného hľadiska ostatných detí.

Prísny zákaz sa vzťahuje  na vodenia psov do areálu školy. Je zákaz vstupu súkromných vozidiel do areálu MŠ, okrem zásobovania školy a školskej jedálne. Digitálnu techniku obsluhujú ( vypínanie, zapínanie) zamestnanci školy. Po ukončení práce s technikou je zamestnanec ju vypnúť z elektrickej siete ak sa to týka pomôcky, ktorá ja ukladá na uzamknuteľné miesto je povinný ju odložiť. Poškodenie techniky a iného majetku školy nahradí zamestnanec, ktorý jej poškodenie zapríčinil.

6 Ochrana osobného majetku

    Osobné veci dieťaťa sú označené menom, ináč pracovníčky školy neručia za ich výmenu.

 Neodporúčame deťom dávať šperky a drahé predmety. Škola neručí za ich stratu. Dieťa do materskej školy neprichádza zo žiadnymi predmetmi ani hračkami. Ak si dieťa prinesie do MŠ hračku, učiteľka ma práva upozorniť rodiča, aby danú hračku dieťaťu odobral. Hračky, alebo iné predmety si deti do MŠ môžu doniesť iba po výzve učiteľky k vopred naplánovanej edukačnej aktivite.

Osobné veci si zamestnanci ukladajú na určené uzamykateľné miesto. Zákon 355/2007 o o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon 377/2004 o ochrane nefajčiarov a o zmene doplnení niektorých zákonov.

 Zamestnanci nenosia väčšiu sumu peňazí, resp. drahé predmety. V prípade potreby väčšiu sumu peňazí si zamestnanci počas pracovnej doby môžu uložiť do trezoru u riaditeľky školy. Týka sa to aj peňazí, ktoré učiteľky vyberajú od rodičov. V prípade nedodržania týchto opatrení pracovníčka preberá plnú zodpovednosť za prípadnú stratu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehlásenie:

Svojím podpisom prehlasujem, že som bola oboznámená so školským poriadkom školy na rok 2015/2016 a jeho plnenie beriem na vedomie a zodpovednosť. Úlohy, ktoré z neho vyplývajú budem plniť svedomito a čestne, v záujme rozvoja detí. Pri práci budem dodržiavať bezpečné pokyny pracovnej disciplíny.

 

 

 

Školský poriadok bol prerokovaný dňa  na pedagogickej porade 28.8.2015

 

 

Mgr.Monika Jankovičová   ...........................................

Eva Ramazetterová            ...........................................

Mgr.Adriana Luteránová   ...........................................

Lucia Fejerčáková             ............................................

Marta Krivá                       ...........................................

Claudia Krkošová              ............................................

Renáta Zusková                 ............................................

 

 

Vypracovala : .....................................                            ..................................................

                       Mgr.Monika Jankovičová                              Lucia Fejerčáková

                           riaditeľka školy                                         predseda rady školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]Vyhláška 308/2009 o materských školách §3

[2]Zákon 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[3]Vyhláška 308/2009 o materských školách.

[4]Prevádzkový poriadok

[5]V zmysle § 5 ods. 14 písm. c) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákonný zástupca dieťaťa písomne požiada riaditeľstvo

príslušnej školy o vydanie rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy zo zdravotných alebo

iných závažných dôvodov

[6]Zákon NS SR 245/2008 školský zákon §16

 

[7]Zákon 245/2008 školský zákon §28

[8]Zákon 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[9]Zákon NR SR 428/2002 o ochrane osobných údajov, z neskoršími zmenami  zákon 122/2013 o ochrane osobných údajov.

[10]Vyhláška 121/1994 Z.z. o zriaďovaní , činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania

[11]Vyhláška 308/2009 o materských školách §7

[12]POP MŠ SR na školský rok 2011/2012

 

[13]Zákon 355/2007 o o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[14]Zákon 377/2004 o ochrane nefajčiarov a o zmene doplnení niektorých zákonov