Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, utorok 4. 8. 2020
slabý dážď 25 °C 17 °C
slabý dážď, slabý južný vietor
vietorJ, 3.15m/s
tlak1007hPa
vlhkosť54%
zrážky0.88mm

Navigácia

Obsah

Materská škola  Petrovany č.275, 082 53, č.t.7797 758

 

 

Žiadosť

o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

 

Meno a priezvisko dieťaťa: ......................................................................................................

 

Dátum narodenia: .......................Rod. číslo ....................................Národnosť:.......................

Názov a číslo zdravotnej poisťovne..................Miesto narodenia:............................................

Bydlisko: ..........................................................................................PSČ : ..............................

Číslo telefónu – domov : .........................................................Mobil: ......................................

Meno a priezvisko otca: ............................................................................................................

 

Tel.kontakt:.................................

 

Zamestnanie: …........................................................................................................................

 

Meno a priezvisko matky: ........................................................................................................

 

Tel.kontakt:.................................

 

Zamestnanie: …........................................................................................................................

 

 * Žiadam dieťa prijať do MŠ na :    a) celodenný pobyt

                                                              b) poldenný pobyt

                                                              c) adaptačný pobyt

                                                              d) diagnostický pobyt

 

Rodič požaduje zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v jazyku slovenskom.

Záväzný nástup dieťaťa do materskej školy žiadam od dňa: ......................................................

 

 

......................................................                                       .....................................................

Dátum podania žiadosti                                                        Podpis zákonného zástupcu

 

 

                                                          Vyplní MŠ

 

Dátum prijatia žiadosti ............................................                    Evid.číslo ...............................

 

 

Pečiatka, podpis :  

 

 

 

       

        Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa so spracovaním osobných údajov

v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v zmysle § 79 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) dávam súhlas na spracovanie osobných údajov v nižšie uvedenom rozsahu:

Zoznam osobných údajov o dieťati:

  • identifikácia osoby – meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť, národnosť, bydlisko,
  • zdravie – zdravotný stav, údaje z preukazu zdravotného poistenia,
  • mentálna identita vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky,
  • spracovanie audio a video záznamov a snímkov za účelom archivácie školských akcií a propagácie školy ( napr.web stránok školy a obce).

 

Zoznam osobných údajov o zákonných zástupcoch dieťaťa:

  • identifikácia osoby – meno, priezvisko, bydlisko, telefónny kontakt.

            Súhlasím tiež s tým, aby škola spracúvala mnou poskytnuté úradné doklady kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním na nosič informácií i s tým, aby poskytla moje osobné údaje na ďalšie spracúvanie ďalšej oprávnenej právnickej osobe, ktorá moje osobné údaje nevyhnutne potrebuje ku svojej činnosti na základe zákona, na základe  poverenia alebo na základe  zmluvy, ktorú so školou uzatvorila.

             Tento súhlas platí až do ukončenia dochádzky môjho dieťaťa do materskej školy.

 

             Podpis rodičov: ..........................................................................................................

 

       Súčasne sa zaväzujem, že budem pravidelne mesačne platiť príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy v zmysle §28 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s aktuálnym VZN obce Petrovany.

Dátum: ............................                                   Podpis rodičov: ................................................

___________________________________________________________________________.

Vyjadrenie  lekára o zdravotnom stave dieťa podľa § 24 ods. 7 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a § 3 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.

 

 

 

 

Dátum:..........................                            Pečiatka a podpis lekára: …......................................