Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, štvrtok 4. 3. 2021
slabý dážď 10 °C 1 °C
slabý dážď, slabý juhovýchodný vietor
vietorJV, 2.32m/s
tlak1018hPa
vlhkosť63%
zrážky0.12mm

Navigácia

Obsah

Dočasný vzor potvrdenia zamestnávateľa, pokiaľ nebude iný zverejnený na www.minedu.sk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

.............................................................................................................................................................

Zamestnávateľ  ( zákonného zástupcu dieťaťa)

 

Vec:

Potvrdenie

 

Týmto potvrdzujem, že zamestnanec :

Titl.                                               Meno                                                    Priezvisko

.............................................................................................................................................................

Dátum narodenia: ...................................................................................................................................,

Pracuje na základe pracovnej zmluvy u zamestnávateľa:..........................................................................

............................................................................................................................................................,

na pozícii : .................................................................................................................................................

Jeho prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná vzhľadom na charakter práce v dňoch (konkrétne dátumy , alebo rozpätie od – do), v čase: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Toto potvrdenie sa vydáva pre účely preukázania výnimky zo zákazu vychádzania , a síce, na cestu z a do zamestnania a pre účely návštevy dieťaťa zamestnanca MŠ , ZŠ.

 

 

V :       .................................................                            Dňa: ....................................................

 

 

Pečiatka a podpis

zamestnávateľa

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)/

Dolupodpísaný/-á (zákonný zástupca) ................................................................................................................................, trvalým bydliskom..............................................................., telefonický kontakt .............................., zákonný zástupca dieťaťa/žiaka ....................................................................., narodeného ........................................., trvalým bydliskom .........................................................., čestne vyhlasujem, že neprejavujem príznaky akútneho ochorenia, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti mi nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).

Nie je mi známe, že by som ja a osoby so mnou žijúce v spoločnej domácnosti boli v priebehu ostatných 7 dní v úzkom kontakte** s osobou potvrdenou alebo podozrivou z ochorenia COVID-19.

Vyhlasujem*:

a) za seba, že mám negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní alebo negatívny výsledok antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní, pričom kópiu potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie prikladám ako prílohu k tomuto vyhláseniu

Dátum vykonania testu: .................................

alebo

b) za seba, že mám platnú výnimku z testovania a uvádzam dôvod:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* Vyhovujúce zakrúžkovať

** Úzky kontakt sa štandardne považuje pri osobe, ktorá mala osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút, alebo fyzický kontakt s prípadom COVID-19, alebo nechránený priamy kontakt s prípadom COVID-19 v uzavretom prostredí dlhšie ako 15 minút, alebo činnosť zdravotníckeho pracovníka alebo inej osoby poskytujúcej starostlivosť prípadu COVID-19 bez použitia odporúčaných osobných ochranných prostriedkov (OOP).

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Zároveň svojím podpisom na tejto listine udeľujem príslušnej škole a školskému zariadeniu, ako aj jej zriaďovateľovi a Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dobrovoľne súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu tu uvedenom, za účelom riadneho zabezpečenia výchovy a vzdelávania, prevádzky školského zariadenia a ochrany zdravia.

Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre účel uvedený vyššie udeľujem po dobu splnenia účelu alebo do odvolania súhlasu.

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Bol som poučený o právach, ktoré v kapitole III Práva dotknutej osoby upravuje povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb uvedené v článkoch 12 až 22.

INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa sú obsiahnuté v prílohe 11/b.

Prílohy:

Kópia potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie alebo potvrdenie o výnimke.

  

V ................................. dňa ...................                                   Podpis:

 

 

_____________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY

o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa

 

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby – zamestnancov, žiakov, zákonných zástupcov žiakov o spracúvaní ich osobných údajov získaných predložením kópie potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie alebo potvrdenie o výnimke.

 1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa

 

Názov školy/školského zariadenia   Materská škola v Petrovanoch

                                                               Obec Petrovany

IČO:                                                        00327603

sídlo:                                                      Petrovany 275

webové sídlo:                                       mš petrovany

 

 1. Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa

 

Zodpovednú osobu prevádzkovateľa možno kontaktovať s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov dotknutých osôb a vo veci uplatňovania ich práv uvedených nižšie na e-mailovej adrese: petrovany.skola@centrum.sk

 

 1. Práva dotknutých osôb

 

 • Právo na prístup: máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje spracúvame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej podobe, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • Právo na opravu: prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak sú Vaše osobné údaje, ktorými disponujeme nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Právo na výmaz (na zabudnutie): máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 • Právo na obmedzenie spracúvania: za určitých okolností máte ako dotknutá osoba právo požiadať nás o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov . Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 • Právo na prenosnosť údajov: za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, inému prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou a zároveň sa spracúvanie predmetných osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami a prenos týchto osobných údajov je technicky možný.
 • Právo namietať: máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch alebo za účelom splnenia nám zverených úloh vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci. V prípade, ak nemáme preukázateľný legitímny oprávnený dôvod na predmetné spracúvanie Vašich osobných údajov a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov: ak sa domnievate, že spracúvaním Vašich osobných údajov dochádza k porušovaniu Vašich práv ako dotknutej osoby, máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na príslušný dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.skhttps://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

 

 1. Účel spracúvania osobných údajov

Overenie oprávnenia na vstup do vnútorných a vonkajších priestorov škôl a školských zariadení je upravené v uznesení
vlády Slovenskej republiky č. 77/2021 z 5. februára 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

 1. Právny základ

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2021 z 5. februára 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, súčasne § 13 ods. 1, písm. d) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 1.  Kategória príjemcov

Pokiaľ to nebude vyžadovať všeobecne záväzný právny predpis, získané osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám.

 1. Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sa uchovávajú po dobu splnenia účelu alebo do odvolania súhlasu.

 1. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a automatizované rozhodovanie

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Žiadosť

o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

 

Meno a priezvisko dieťaťa: ......................................................................................................

 

Dátum narodenia: .......................Rod. číslo ....................................Národnosť:.......................

Názov a číslo zdravotnej poisťovne :.................Miesto narodenia:............................................

Bydlisko: ..........................................................................................PSČ : ..............................

Číslo telefónu – domov : .........................................................Mobil: ......................................

Meno a priezvisko otca: ............................................................................................................

 

Tel.kontakt:.................................

 

Zamestnanie : …........................................................................................................................

 

Meno a priezvisko matky: ........................................................................................................

 

Tel.kontakt:.................................

 

Zamestnanie : …........................................................................................................................

 

 Žiadam dieťa prijať do MŠ na :   a) celodenný pobyt

                                                      b) poldenný pobyt

                                                      c) adaptačný pobyt

                                                      d) diagnostický pobyt

 

Rodič požaduje zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v jazyku slovenskom.

Záväzný nástup dieťaťa do materskej školy žiadam od dňa: ......................................................

 

 

......................................................                                       .....................................................

Dátum podania žiadosti                                                        Podpis zákonného zástupcu

 

 

                                                          Vyplní MŠ

 

Dátum prijatia žiadosti ............................................                    Evid.číslo ...............................

 

 

 

Pečiatka, podpis :  

 

 

        Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa so spracovaním osobných údajov

v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v zmysle § 79 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) dávam súhlas na spracovanie osobných údajov v nižšie uvedenom rozsahu:

 

Zoznam osobných údajov o dieťati:

 • identifikácia osoby – meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť, národnosť, bydlisko,
 • zdravie – zdravotný stav, údaje z preukazu zdravotného poistenia,
 • mentálna identita vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky,
 • spracovanie audio a video záznamov a snímkov za účelom archivácie školských akcií a propagácie školy ( napr.web stránok školy a obce).

 

Zoznam osobných údajov o zákonných zástupcoch dieťaťa:

 • identifikácia osoby – meno, priezvisko, bydlisko, telefónny kontakt.

            Súhlasím tiež s tým, aby škola spracúvala mnou poskytnuté úradné doklady kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním na nosič informácií i s tým, aby poskytla moje osobné údaje na ďalšie spracúvanie ďalšej oprávnenej právnickej osobe, ktorá moje osobné údaje nevyhnutne potrebuje ku svojej činnosti na základe zákona, na základe  poverenia alebo na základe  zmluvy, ktorú so školou uzatvorila.

             Tento súhlas platí až do ukončenia dochádzky môjho dieťaťa do materskej školy.

 

             Podpis rodičov: ..........................................................................................................

 

       Súčasne sa zaväzujem, že budem pravidelne mesačne platiť príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy v zmysle §28 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s aktuálnym VZN obce Petrovany.

Dátum: ............................                                   Podpis rodičov: ................................................

___________________________________________________________________________.

Vyjadrenie  lekára o zdravotnom stave dieťa podľa § 24 ods. 7 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a § 3 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.

 

 

 

 

Dátum:..........................                            Pečiatka a podpis lekára: …......................................