Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, streda 25. 11. 2020
oblačno 4 °C -1 °C
oblačno, slabý južný vietor
vietorJ, 2.55m/s
tlak1027hPa
vlhkosť85%

Navigácia

Obsah

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Vyhlasujem, že dieťa..............................................................................................................,

bytom ................................................................................................................., neprejavuje príznaky akútneho ochorenia ako je telesná teplota nad 37,5 °C alebo triaška, malátnosť, neprimeraná únava, začervenané alebo zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním, hustý skalený alebo zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa, nádcha, bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži. Zároveň vyhlasujem, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu/žiakovi nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). UPOZORNENIE: V zmysle Vyhlášky č. 20/2020 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa v územných obvodoch okresov podieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ (ďalej len „Vyhláška č. 20/2020“) §1 ods. 1 v období od 9. novembra 2020 05:00 hod. do 15. novembra 2020 01:00 hod. z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom zariadení v územných obvodoch okresov Senica, Skalica, Dolný Kubín, Martin, Námestovo, Turčianske Teplice, Humenné, Medzilaborce, Michalovce, Snina, Sobrance, Vranov nad Topľou, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Gelnica, Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín, Dunajská Streda, Partizánske, Prievidza, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Púchov, Trenčín, Banská Bystrica, Brezno, Detva, Zvolen, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina nariaďuje zakázať vstup osobám, okrem osôb podľa § 1 ods. 2, do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok. Ďalej v zmysle Vyhlášky č. 20/2020 ods. 3 -5 je za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 1 ods. 1 je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2 písm. a) až y); do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť. Predloženie dokladu podľa § 1 ods. 3 možno nahradiť v prípadoch podľa § 1 ods. 2 písm. e), f), h) až m) potvrdením o výnimke podľa prílohy alebo potvrdením o výnimke vydaným podľa prílohy vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, vystavenú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; v prípade dieťaťa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria. Ak to nie je inak možné, predloženie potvrdenia o výnimke podľa § 1 ods. 4 možno nahradiť v prípadoch podľa § 1 ods. 2 písm. h) až l) písomným čestným vyhlásením tejto osoby alebo jej zákonného zástupcu o tom, že osoba, ktorej sa výnimka týka patrí do skupiny populácie, na ktoré sa vzťahuje výnimka z povinnosti preukazovať sa negatívnym antigénovým alebo RT-PCR testom počas trvania obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania v Slovenskej republike, v ktorom bude zároveň uvedené, že osoba predkladajúca čestné vyhlásenie si je vedomá právnych následkov, v prípade, že by sa jej čestné vyhlásenie ukázalo ako nepravdivé.

V .................................                                                                            dňa ..........................

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:

Podpis zákonného zástupcu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 Materská škola, Petrovany č.275, 08253

 

Vyhlásenie

 

Vyhlasujem, že dieťa.....................................................................................,

bytom v  .........................................................................................................., neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).

Nie je mi známe, že by dieťa alebo osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na COVID-19.

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 V ................................. dňa ...................

Meno a priezvisko zák. zástupcu:

Adresa zákonného zástupcu:

Telefón zákonného zástupcu:

Podpis zákonného zástupcu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Materská škola, Petrovany č.275, 082 53, č.t.7797 758

 

 

Žiadosť

o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

 

Meno a priezvisko dieťaťa: ......................................................................................................

 

Dátum narodenia: .......................Rod. číslo ....................................Národnosť:.......................

Názov a číslo zdravotnej poisťovne..................Miesto narodenia:............................................

Bydlisko: ..........................................................................................PSČ : ..............................

Číslo telefónu – domov : .........................................................Mobil: ......................................

Meno a priezvisko otca: ............................................................................................................

 

Tel.kontakt:.................................

 

Zamestnanie: …........................................................................................................................

 

Meno a priezvisko matky: ........................................................................................................

 

Tel.kontakt:.................................

 

Zamestnanie: …........................................................................................................................

 

* Dieťa navštevovalo/ nenavštevovalo/ MŠ – uveďte dôvod..................................................... * Žiadam dieťa prijať do MŠ na :    a) celodenný pobyt

                                                      b) poldenný pobyt

                                                      c) adaptačný pobyt

                                                      d) diagnostický pobyt

 

Rodič požaduje zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v jazyku slovenskom.

Záväzný nástup dieťaťa do materskej školy žiadam od dňa: ......................................................

 

 

......................................................                                       .....................................................

Dátum podania žiadosti                                                        Podpis zákonného zástupcu

 

 

                                                          Vyplní MŠ

 

Dátum prijatia žiadosti ............................................                    Evid.číslo ...............................

 

 

Pečiatka, podpis :  

 

 

 

        Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa so spracovaním osobných údajov

v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v zmysle § 79 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) dávam súhlas na spracovanie osobných údajov v nižšie uvedenom rozsahu:

 

Zoznam osobných údajov o dieťati:

  • identifikácia osoby – meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť, národnosť, bydlisko,
  • zdravie – zdravotný stav, údaje z preukazu zdravotného poistenia,
  • mentálna identita vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky,
  • spracovanie audio a video záznamov a snímkov za účelom archivácie školských akcií a propagácie školy ( napr.web stránok školy a obce).

 

Zoznam osobných údajov o zákonných zástupcoch dieťaťa:

  • identifikácia osoby – meno, priezvisko, bydlisko, telefónny kontakt.

            Súhlasím tiež s tým, aby škola spracúvala mnou poskytnuté úradné doklady kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním na nosič informácií i s tým, aby poskytla moje osobné údaje na ďalšie spracúvanie ďalšej oprávnenej právnickej osobe, ktorá moje osobné údaje nevyhnutne potrebuje ku svojej činnosti na základe zákona, na základe  poverenia alebo na základe  zmluvy, ktorú so školou uzatvorila.

             Tento súhlas platí až do ukončenia dochádzky môjho dieťaťa do materskej školy.

 

             Podpis rodičov: ..........................................................................................................

 

       Súčasne sa zaväzujem, že budem pravidelne mesačne platiť príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy v zmysle §28 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s aktuálnym VZN obce Petrovany.

Dátum: ............................                                   Podpis rodičov: ................................................

___________________________________________________________________________.

Vyjadrenie  lekára o zdravotnom stave dieťa podľa § 24 ods. 7 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a § 3 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.

 

 

 

 

Dátum:..........................                            Pečiatka a podpis lekára: …......................................