Menu

Tlačivá

Anna Fecková, Nám. kpt. Nálepku 13, Drienov 082 04

Záväzná prihláška na krúžok anglického jazyka v šk. roku 2023/2024

Prihlasujem svojho syna /dcéru:

Meno a priezvisko:

 

Dátum narodenia:

 

Adresa trvalého bydliska:

 

Školský rok: 2023/24

 

Poplatok:

35,-€/ polrok, 70,-€ ročne

Kontakt (e-mail, telefón):

 

Platba prevodom na účet:

                     Faktúra

Poznámky – meno dieťaťa:

 

 

 

Podmienky účasti na krúžku:

Krúžok je dobrovoľný a zároveň spoplatnený. Rodič  si zvolí krúžok anglického jazyka, pri ktorom vie, že mu vyhovuje čas a náplň. Výučba bude prebiehať určený deň jeden krát týždenne. Vhodný deň je dohodnutý po vzájomnej dohode. Počas šk. roka sú aj dni prázdninové, štátne sviatky a školské akcie, keď nie je možné krúžok uskutočniť. V prípade neprítomnosti dostatočného počtu detí alebo lektorky bude náhradný termín hodiny AJ.  Za deti v čase trvania krúžku zodpovedá lektorka anglického jazyka. Prosím rodičov, aby dieťa chodilo pravidelne na krúžok. Vrátenie školného je možné iba ak rodič dieťaťa o to písomne požiada z vážnych a doložených dôvodov (vážne zdravotné dôvody – odhlásenie s MŠ, sťahovanie). Súhlasím so spracovaním osobných údajov môjho dieťaťa v súlade s § 11 ods. 7 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Ako zákonný zástupca dieťaťa svojím podpisom zároveň potvrdzujem, že uhradím sumu v plnej výške uvedenú na záväznej prihláške.

Súhlasím s podmienkami uvedenými v prihláške.

V                                       dňa                                                                 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:

Podpis zákonného zástupcu:

Objednávateľ:                                                                            Dodávateľ:  Anna Fecková

Anna Fecková, Nám. kpt. Nálepku 13, Drienov 082 04

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Materská škola, Petrovany č.275, 082 53, č.t.7797 758

Žiadosť

o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Meno a priezvisko dieťaťa: ......................................................................................................

Dátum  a miesto narodenia: ....................................... Rod. číslo ............................................

Národnosť: .......................................  Štátna príslušnosť: ……………………………………

Adresa bydliska: ..........................................................................................PSČ : ...................

Meno a priezvisko otca: ............................................................................................................

Tel.kontakt:.................................

Meno a priezvisko matky: ........................................................................................................

Tel.kontakt:.................................

Žiadame dieťa prijať do MŠ na:  

  • a) celodenný pobyt
  • b) poldenný pobyt
  • c) adaptačný pobyt
  • d) diagnostický pobyt

Rodič požaduje zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v jazyku slovenskom.

Záväzný nástup dieťaťa do materskej školy žiadame od dňa: ......................................................

...................................................... .....................................................

Dátum podania žiadosti Podpisy zákonných zástupcov

Vyplní MŠ

Dátum prijatia žiadosti ............................................ Evidenčná pečiatka:

Pečiatka, podpis:

Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa so spracovaním osobných údajov

v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v zmysle § 79 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) dávam súhlas na spracovanie osobných údajov v nižšie uvedenom rozsahu:

Zoznam osobných údajov o dieťati:

  • identifikácia osoby – meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť, národnosť, bydlisko,
  • zdravie – zdravotný stav, údaje z preukazu zdravotného poistenia,
  • mentálna identita vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky,
  • spracovanie audio a video záznamov a snímkov za účelom archivácie školských akcií a propagácie školy ( napr. web stránok školy a obce).

Zoznam osobných údajov o zákonných zástupcoch dieťaťa:

  • identifikácia osoby – meno, priezvisko, bydlisko, telefónny kontakt.

Súhlasím tiež s tým, aby škola spracúvala mnou poskytnuté úradné doklady kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním na nosič informácií i s tým, aby poskytla moje osobné údaje na ďalšie spracúvanie ďalšej oprávnenej právnickej osobe, ktorá moje osobné údaje nevyhnutne potrebuje ku svojej činnosti na základe zákona, na základe  poverenia alebo na základe  zmluvy, ktorú so školou uzatvorila.

Tento súhlas platí až do ukončenia dochádzky môjho dieťaťa do materskej školy.

Podpisy rodičov: ..........................................................................................................

Súčasne sa zaväzujem, že budem pravidelne mesačne platiť príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy v zmysle §28 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s aktuálnym VZN obce Petrovany.

Dátum: ............................                                   Podpisy rodičov: ................................................

___________________________________________________________________________.

Vyjadrenie  lekára o zdravotnom stave dieťa podľa § 24 ods. 7 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a § 3 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.

Očkovanie dieťaťa:

Dátum:.......................... Pečiatka a podpis lekára:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vyhlásenia o bezinfekčnosti

„Vyhlasujem, že dieťa .............................................................. bytom v .......................... neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami). Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Petrovanoch dňa ...................

Meno, priezvisko:   ...........................................................................

adresa, tel. č.:         ..........................................................................

podpis zákonného zástupcu ..............................................

 19) Príloha č. 1 Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia

 

 

Nástenka

Sviatok

Meniny má Nina, Fortunát, Fortunáta

Zajtra má meniny Margita, Arne, Borivoj, Merkéta

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Suché kopy, mokré snopy.